1980s BLACK & WHITES

18 / 85
Metal detecting on the beach

Brighton 1984